Juist gebruik van camerabewaking

Camerabewaking door middel van beeldregistratie in en rond bedrijven wordt veelvuldig toegepast. Deze checklist heeft tot doel om u te ondersteunen bij de beslissing tot het aanschaffen van een camerabewakings-systeem. Indien u al beschikt over een camerabewakingssysteem, kunt u met behulp van deze checklist beoordelen of u de camerabewaking gebruikt volgens de wettelijke eisen. De wettelijke eisen hebben vooral betrekking op de bescherming van de privacy van uw klanten.

Wat u in ieder geval moet weten voordat u een camera aanschaft
Allereerst is het van belang dat u zich afvraagt met welk doel u een registratiesysteem aanschaft. Heeft u een objectief en goed inzicht in de criminaliteit waardoor u bedrijf bedreigd wordt? Een risicoanalyse van het bedrijf kan u hierbij behulpzaam zijn. De aanschaf van een camera-bewakingssysteem dient onderdeel uit te maken van een integraal veiligheidsplan waarbij de zorg voor veiligheid onderdeel vormt van de totale bedrijfsvoering.

De Wet Persoonsregistraties stelt bovendien bepaalde eisen aan het gebruik van camerabewaking in het bedrijf:

  1. Indien de beelden langs digitale weg worden opgeslagen bent u verplicht om dit bij de Registratiekamer aan te melden. Bij digitale opname wordt de informatie op een medium, bijvoorbeeld een harde schijf van een computer, opgeslagen, waardoor systematisch beelden teruggezocht kunnen worden. Bij de Registratiekamer is een Aanmeldingsformulier persoonsregistratie te verkrijgen (tel. 070 - 888 85 00). Wanneer de beelden worden opgeslagen op en videoband (analoge opname) bent u niet verplicht om de videoregistratie aan te melden, het gaat in dit verband namelijk niet om een systematisch gegevensbestand.
  2. U dient de klant op een duidelijke herkenbare wijze te informeren over het feit dat uw zaak wordt bewaakt door camera's.
  3. Het doel van persoonsregistratie d.m.v. camerabewaking dient vooraf bepaald te worden en heeft betrekking op beveiliging, toezicht en (ondersteuning bij) opsporing van strafbare feiten.
  4. Zorgvuldigheid in het beheer van de opname is zeer belangrijk. Hierbij is het van belang dat niet iedereen toegang kan hebben tot de opname-apparatuur en de opnamen.
  5. De camera in de zaak dient zodanig te zijn geïnstalleerd dat er geen registratie en/of opname plaatsvindt van personen die zich op de openbare weg bevinden.
Checklist Camerabewaking

Risico-inventarisatie
Is er een risico-inventarisatie verricht op grond waarvan er inzicht bestaat in de veiligheidsrisico's van uw bedrijf?
JA / NEE

Toelichting
De ARBO-wet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkplek. Inzicht en kennis van de veiligheidsrisico's in en rond uw bedrijf heeft tot resultaat dat u in staat bent om de meest effectieve en efficiënte maatregelen te treffen. Veel van die maatregelen hoeven niet veel geld te kosten, maar zijn vooral een kwestie van goede organisatie en duidelijke regels en procedures.

Actie
Indien u nog niet beschikt over een risico-inventarisatie neem dan contact op met uw brancheorganisatie en/of plaatselijke politie en informeer naar de mogelijkheden van ondersteuning bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Doelstelling
Heeft u duidelijk voor ogen welke doelstelling u heeft met de toepassing van een camerabewakingssysteem?
JA / NEE

Toelichting
De Wet Persoonsregistratie staat het gebruik van camerabewaking toe, mits het een redelijk doel dient. Een redelijk doel kan bijvoorbeeld zijn de bescherming van de veiligheid van personeel en klanten.

Actie
Indien u nog geen doelstelling heeft geformuleerd, omschrijf deze dan zo concreet mogelijk. Dat wil zeggen: een doelstelling moet realiseerbaar en meetbaar zijn. Evalueer regelmatig of de doelstellingen bereikt worden en bespreek deze met het personeel.

Beveiliging
Is de opname-apparatuur voldoende beveiligd, d.w.z. alleen toegankelijk voor bevoegden?
JA / NEE

Toelichting
Ter bescherming van de gegevens die met de camera worden geregistreerd, is het van belang dat duidelijk is wie bevoegd is om toegang te hebben tot de opname-apparatuur. Ook is het van belang om vast te leggen wie opnamebestanden mag beheren en in voorkomende gevallen bestanden met relevante opnamen mag overhandigen aan de politie en/of justitie.

Actie
Stel procedures op rond het gebruik van de opname-apparatuur en bespreek deze regelmatig met uw personeel. Maak afspraken over wie verantwoordelijk is voor het gebruik van de opname-apparatuur. Maak deze perso(o)n(en) tevens sleutelhouder van de ruimte waar de apparatuur zich bevindt.

Bestandenmanagement en bewaartermijn
Beschikt u over voldoende kwalitatief hoogwaardige apparatuur zodat het mogelijk wordt om voldoende bestanden op te slaan en ook gedurende een bepaalde periode te bewaren?
JA / NEE

Toelichting
Het is toegestaan om de bestanden 1 week te bewaren. Deze termijn is voldoende om de politie van dienst te zijn bij de opsporing en vervolging.

Actie
Zorg voor voldoende opslagcapaciteit. Wis de bestanden na de toegestane periode, bijvoorbeeld dagelijks de bestanden van meer dan 1 week oud.

Informeren publiek
Informeert u de klant op enigerlei wijze dat uw zaak voorzien is van camerabewaking?
JA / NEE

Toelichting
U bent volgens de Wet Persoonsregistraties verplicht om de klanten te informeren over het gebruik van camerabewaking.

Actie
Maak d.m.v. een sticker of een bordje kenbaar dat in de zaak camerabewaking wordt toegepast.

Tenslotte
Indien u de vragen in deze checklist meerdere malen met ‘nee' heeft beantwoord, neem dan uw veiligheidsplan nog eens goed door. Wanneer er nog geen veiligheidsplan is, verdient het aanbeveling deze alsnog op te stellen. Informeer hiernaar bij u brancheorganisatie.

Voor meer informatie zie: Nationaal platform criminaliteitsbeheersing

Meer checklists

1 - 0 / 0